بایگانی برچسب: معاینه فنی ملک

نکات مهم خرید اصولی ملک و ساختمان

ده دلیلی که توضیح میدهد بازرسی و معاینه ملک قبل از خرید چه ضرورتی دارد.
به نقل از مجله اقتصادی فوربس

چرا معاینه فنی ملک قبل ازاجاره ضروریست

معاینه فنی و تهیه گزارش مهندسی از ملک قبل ازاجاره برای پیش گیری از بروز بسیاری از مشکلات عمومی و حقوقی ضروریست